فرمانداري شهرستان فارسان

با حضور فرماندار شهرستان فارسان دومين مجمع سلامت شهرستان برگزار شد

طاهری فرماندار شهرستان فارسان گفت : سلامت مردم در اولویت کاری باید قرار گیرد

کد خبر: 31663 تاریخ انتشار: 1397/12/20 13:14:48
نمایش: 76
اخبار
با حضور فرماندار شهرستان فارسان ومعاونت اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي استان دومين مجمع سلامت شهرستان برگزار شد
طاهري فرماندار شهرستان فارسان با تاکيد بر موضوع سلامت مردم گفت : حفظ سلامت مردم در اولويت کاري است زيرا که پيشرفت وبالندگي جامعه  نتيجه سلامت افراد آن جامعه است وي افزود سلامت جامعه بايد اجتماعي شود تا ما جامعه اي روبه پيشرفت داشتنه باشيم

افزودن دیدگاه