معرفی فرماندار

درتاریخ 95/06/15 مرداس طاهری میرقائد به عنوان فرماندارشهرستان فارسان منصوب گردید
آقای طاهری قبل از انتصاب دراین سمت به عنوان مسئول کمیسیون نظارت براصناف شهرستان فارسان و دهدارکلیه دهستان های شهرستان کوهرنگ و بخشدارمرکزی کوهرنگ و کارشناس مسئول برنامه ریزی  و امور عمرانی شهرستان فارسان و سرپرست بخشداری مرکزی فارسان و  نهایتاً معاونت فرمانداری شهرستان فارسان را عهددار بوده است آقای طاهری از جانبازان 8 سال دفاع مقدس بوده که درحال حاظر مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی  دارا می باشد.