شرح وظایف

فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش بهعنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی كشور در ارتباط باوزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاه هائی كه به نحوی از بودجهعمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهایاسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود . همچنیننیروهای انتظامی در چارچوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت منطقه دارند ، تحت نظارتفرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره ۲ ماده ۱ مصوبه یاد شده ، استاندار به عنواننماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و به عنواننماینده وزیر كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت را در استان عهده دارخواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست و به همین ترتیب فرماندار نیز مسئولیتهایمذكور را در مقابل هیئت محترم دولت عهده دار می باشد :
 
• فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم وامنیت شهرستان است .
 
• هدایت و تشكیل مرتب جلسات شورایتامین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .
 
• كلیه ارگان های عضو شورای تامین وسایر دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامین و دستوات امنیتیفرماندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به فرماندار گزارش كنند . با متخلفین برابرمقررات رفتار خواهد شد .
 
• پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتیشهرستان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاست های امنیتی و تعیین حدود وظایف واختیارات امنیتی كلیه دستگاه های اجرایی شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی آن ها .
 
• فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها وسیاست های عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغیههای امنیتی .
 
• پیشنهاد تشكیل موقت یا دائم و یاانحلال رده انتظامی در سطح شهرستان در چهارچوب قوانین و دستورلعمل های مربوطه .
 
• نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقرراتراهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی .
 
• جلوگیری از هر گونه تردد و نقل وانتقالات غیر مجاز در چهارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب .
 
• برنامه ریزی ، هدایت وایجاد هماهنگیهای لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، كالا و ارز .
 
• نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقرراتمربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگیهای خارجی ، پناهندگان ، معاودین ، مهاجرین و آوارگان .
 
• فراهم آوردن موجبات تشكل و تقویتشوراهای اسلامی به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذیر وسازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین ومقرراتمربوطه
 
• تشكیل و هدایت شوراهایی كه مسئولیتآن ها بر عهده فرماندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذكور طبق قوانینومقررات مربوطه .
 
• ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس وتوسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیت های آن ها به منظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدنآزادی های سیاسی و اجتماعی .
 
• اجرا و نظارت بر همه پرسی و كلیهانتخاب هایی كه به موجب قانون برگزار می گردد .
 
• انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات درخصوص تقسیمات كشوری .
 
•  نظارت بر حسن اجرای امور مربوط بهثبت احوال .
 
• ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاءفرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذی ربطو نظارت بر فعالیت آن ها .
 
• حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدسجمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .
 
• هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط بهپیشگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی .
 
• فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعیو فقر زدایی .
 
• اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازمبه منظور پیشگیری ، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیلسیل و زلزله 
 
• نظارت بر امور ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا ء .
 
• هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهیكاركنان دولتی و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .
 
• نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .
 
• نظارت و بازرسی از كلیه ارگان هایدولتی اعم از ادارات و موسسات و شركت های دولتی و سایر دستگاه هائی كه به نحوی ازبودجه عمومی دولت استفاده می كنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ،شوراهای اسلامی شهر و روستا ،‌شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی كهبه حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگانهای مذكور .
 
• ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساسمصوبات و دستورالعمل های مراجع ذی صلاح .
 
• فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجادهماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی ، سازمان های محلی ، نهادهای انقلاباسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 
• نظارت و مراقبت در اجرای برنامه هایعمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرایی و یا اعلاممراتب به سازمان و اداره كل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .
 
• نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعیو محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود شهرستان .
 
• شناسایی استعدادهای منطقه و تعییننیازمندی های شهرستان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و درخواست بودجهبرای شهرستان با تاكید بر اولویت های توسعه منطقه در چهارچوب سیاست ها و راهبردهایتوسعه ملی .
 
• هدایت و هماهنگی فعللیت های بانكی وتعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاست ها و برنامه هایتوسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل موسساتاعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های محل و سوق دادن آن ها به سمت فعالیت های تولیدیو عمرانی .
 
• اجرای سایر وظایفی كه در شهرستان ازطریق مراجع ذی صلاح بر عهده فرماندار محول می گردد مانند طرح ملی آمارگیری ،سرشماری و آمارگیری كارگاهی ، ریشه كنی فلج اطفال و ...
 
• نصب مدیران شهرستان و مسئولیننهادهای انقلاب اسلامی ، فرمانده انتظامی و نماینده صدا و سیما توسط مدیران كل باهماهنگی فرماندار صورت می گیرد .
 
• چنانچه بین فرماندار و مدیر كل یابالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستاناختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هیاتی مركب از استاندار به عنواننماینده رئیس جمهور ، مدیر كل و یا رئیس سازمان ذی ربط و فرماندار شهرستان مربوطهتشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود
 
• عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارات وشهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذی ربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد .
 
• كلیه روسای ادارات و یا بالاترینمقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محلخدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .
 
• در مواردی كه فرماندار حضور رئیساداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بداند ، مدیر یا رئیس اداره موظف است ازمرخصی یا ماموریت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور یابد .
 
• فرماندار می تواند در اجرای وظایفواحدهای اجرایی در شهرستان كه به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی ومسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور واستفاده بهینه از امكانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغدستور العمل های اجرایی نماید .
 
• كلیه واحدهای قضایی در شهرستانموظفند در خصوص مسائلی كه به نحوی با آرامش و امنیت عمومی شهرستان مرتبط می باشد ،هماهنگی های لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئین نامه اجرایی در این رابطهتوسط امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه و بهتصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
 
• كلیه دستگاه های اجرایی موظفندترتیبی اتخاذ نمایند كه فرماندار از ماموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده وآخرین دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه های صادره آگاهی داشته باشد .
 
• كلیه شوراها ، ستادها و مجامعی كهبرای هماهنگی انجام وظایف دستگاه ها اجرایی در شهرستان طبق قوانین و مقررات تشكیلمی گردد زیر نظر فرماندار فعالیت خواهند نمود .
 
• واحدهای اجرایی شهرستان موظف بهارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به فرماندار می باشند . فرماندار می تواند در صورتلزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای شهرستانی گزارش امورمربوطه رادریافت نماید .
 
• به منظور فراهم ساختن زمینه مناسبجهت هماهنگی بین فعالیت های مختلف و افزایش قابلیت ها ، كارایی دستگاه های اجرایی وتحقق سیاست های عمومی و برنامه های توسعه در شهرستان شورای اداری شهرستان به ریاستفرماندار تشكیل می گردد . تركیب ، وظایف ، اختیارات و نحوه كار شورای مزبور بر اساسآئین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارتكشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
 
• انجام مراسم تشریفات (استقبال ،پذیرایی ، مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی كه رسما به شهرستان سفر مینمایند به عهده فرماندار می باشد .

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/10/21

پیوندهااوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
12
امروز
216
دیروز
284
هفته
1654
ماه
107318