فرمانداري شهرستان فارسان

شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان فارسان برگزار شد

طاهری فرماندار شهرستان فارسان گفت : حفاظت از منابع آب کمک به نسل آینده کشور است ا

کد خبر: 31286 تاریخ انتشار: 1397/10/15
نمایش: 106
اخبار
با حضور فرماندارشهرستان فارسان - دادستان عمومي شهرستان - نيروي انتظامي - بخشداران - شهرداران و مديران ادارات شهرستان فارسان شوراي حفاظت از منابع آب در محل فرمانداري به منظور جلوگيري  از استفاده غير قانوني منابع آب برگزار شد
فرماندار شهرستان فارسان گفت : حفاظت از منابع آب کمک به نسل آينده و آينده نگري در کشور است

افزودن دیدگاه