دفاتر ، واحدهای فرمانداری و شرح وظایف

معاونت
معاون فرماندار علاوه بر اين كه در غياب فرماندار مسئوليت هاي ايشان را دارا مي باشد و بر عملكرد واحدهاي فرمانداري نيز جهت حسن اجراي امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمينه هاي زير نيز اقدام و پيگيري مي نمايد .
الف ) نظارت و بازرسي :
تشكيل جلسات ماهانه با هماهنگي فرماندار
نظارت بر عملكرد ادارات شهرستان
• اعمال نظارت ويژه بر عملكرد كميته هاي اجرايي آرد و نان و حوادث غير مترقبه
•  تماس هاي حضوري و تلفني با مسئولين شهرستان جهت اطلاع از نحوه كار آنان
ايجاد هماهنگي بين ادارت و بخش داري هاي تابعه
پيگيري عملكرد كليه دستگاه هاي اجرايي و بررسي كيفيت و كميت كار آن ها
دبير جلسه شوراي اداري
پيگيري امور مربوط به ارزشيابي سالانه مسئولين ادارات و كاركنان فرمانداري
ب ) امور اجتماعي :
جلب اعتماد مردم به مسئولين از طريق ارتباط مستقيم و مستمر با آنان
پيگيري تقاضاهاي مردم از ادارات و دادن تذكرات لازم در جلات به مسئولين جهت برخورد صحيح با مردم
برگزاري ملاقات هاي عمومي در شهر و روستا با هماهنگي فماندار
تشكيل جلسات مختلف و پيگيري مصوبات آن ها
ج ) امور اقتصادي :
ايجاد انگيزه و اطمينان براي سرمايه گذاري به منظور ايجاد كارخانجات و واحدهاي زير بنايي .
بررسي طرح هاي پيشنهادي ادارت در شوراي برنامه ريزي شهرتان و اقدام مقتضي
تلاش در ايجاد شركت هاي تعاوني و پيگيري استقرار دستگاه هاي مختلف اعم از مولد انرژي و ... در شهرستان
د ) مسائل فرهنگي و آموزشي :
اعمال سياست هاي عمومي دولت در زمينه مسائل فرهنگي
تشكيل جلسات مربوطه در اين راستا
پيگيري ايجاد مراكز علمي و آموزش عالي در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگي منطقه با هماهنگي فرماندار
• پيگيري مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه هاي تفريحي و ...
• پيگيري و اقدامات لازم در خصوص ساير امور محوله از جانب استان و مافوق

حراست

 پیگیری در مورد صدور كارت شناسایی و تردد جهت پرسنل
• انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
• هماهنگی با حراست استانداری
• همكاری و پیگیری در زمینه تهیه برنامه ارزشیابی سالانه كاركنان
• جمع آوری اطلاعات در خصوص كاركنانی كه خدمت و ارزیابی كار آنان برجسته و یا ضعیف تشخیص داده شده است
• بررسی و پیگیری و اعلام صلاحیت حفاظتی در مورد داوطلبین اشتغال ، انتقال ، ماموریت و متقاضیان سلاح
• اقدام لازم به منظور پیشگیری از امكان نقض مقررات حراستی و رسیدگی به موارد نقض شده
• تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات و كنترل ورود و خروج كاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در • پاسخگویی به مراجعات روزانه مردم در جهت رعایت مقررات
 انجام كلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
• سركشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشكلات و نارسایی ها به مافوق
• شركت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق

امور اجتماعی و شوراها
 
 رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سركشی از خانواده های مستمند و محروم بخش
 تشكیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه
 پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش
• دست یابی به اطلاعات كامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش
•  برقراری ارتباط نزدیك با مسئولین بخش
 تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش
 برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش
 بررسی نیازها و مشكلات روستائیان
 انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق
 بررسی و شناسایی خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی شهرستان
• تعیین اولویت ها و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی منطقه
 تحقیق پیرامون مسائل و مشكلات و آسیب های اجتماعی و ارائه زراه حل های مناسب برای رفع آن ها
 بررسی و ریشه یابی عوامل ناهنجاری ها و آفات اجتماعی
 ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای طرح های مبارزه با منكرات و مفاسد اجتماعی
 بررسی و ایجاد هماهنگی در تحقیقات و تبلیغات مربوط به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
 بررسی شكایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها
 پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی
• تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذكور و اولویت بندی روستا در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم در ابعاد فرهنگی ، آموزشی ،‌خدماتی و بهداشتی
 تهیه گزارش از كارهای انجام شده در روستاها و پیگیری مشكلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتیجه
 پیگیری و مكاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا
• دبیر جلسات شورای اجتماعی ، شورای بهداشت ،‌شورای پشتیبانی سواد آموزی ، كمیته امور بانوان و جوانان پیگیری مصوبات   شورای اداری و سایر جلسات
انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

دفتر فرماندار
 
• تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولویت ها و با هماهنگی مدیر واحد
• پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همكاران
• راهنمایی ارباب رجوع
• جلوگیری از اعمال تبعیض در بین مراجعان
• رعایت اولویت ها در تنظیم جلسات
• پیگیری نامه ها تا حصول نتیجه
• ارجاع كارها قبل از وقت اداری به واحدها
• در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم
• دسته بندی و مرتب كردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت
•  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

كارشناس اداری و مالی
 
 نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح های مالی و انجام امور بانكی
  تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهیه دفاتر مربوط به حساب های بانكی و كنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزینه ها
  همكاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
 تهیه لیست حقوق و مزایای كاركنان و ... پرداخت هزینه های مستمر و دادن تنخواه به كارپرداز
 اقدام در جهت رفع مشكلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت دیون
  مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پیگیری در زمینه صدور احكام استخدامی كاركنان و پرونده های استخدامی و داوطلبان استخدام
 اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجرای احكام و رسیدگی در مورد دعاوی استخدامی
 رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
 انجام امور مربوط به انتقالات
  پیگیری احكام مربوط به برقراری مزایای مستمر و غیر مستمز
  پیگیری ترفیعات و تغییر گروه سالانه كاركنان به كمك واحدهای فرمانداری
 بررسی در مورد حائزین شرایط برای انتصاب به پست های بلا تصدی و ارائه پیشنهادهای لازم
 رسیدگی به حساب های تنظیمی واحدها و بخشداری ها
 ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های مصوب به واحدها
رسیدگی به كلیه امور ساختمانی و تعمیراتی و تحویل گرفتن كارهای انجام شده طبق قرارداد
  تهیه و تنظیم نمونه های مكاتباتی
  نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهای خدماتی
 تنظیم احتیاجات پرسنلی سالانه و.احدها و نیازمندی های فرمانداری و بخشداری ها
 تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلی
انجام بررسی های لازم در زمینه چگونگی تامین رفاه كاركنان
 تهیه و تنظیم امور مربوط به بیمه بهداشتی و درمانی كاركنان
  مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی كه در انبار نگهداری می شود
  پیشنهاد پست های جدید به تناسب كارهای جدید
 تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداری در زمینه امور اداری و اموال فرمانداری
 تهیه لیست كشیك كاركنان
  معرفی كاركنان جهت شركت در كلاس های توجیهی و آموزش كوتاه مدت
  تشكیل جلسات شورای كاركنان و پیگیری مصوبات
  امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پیگیری تجهیزات و تاسیسات ادارذی و پیش بینی نیازمندی های سالانه
  نظارت بر حضور و غیاب كاركنان
اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداری
  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

روابط عمومی و ارزیابی عملكرد
 
 جمع آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
 بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری
  ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین
 همكاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشكله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعكاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موراد با رسانه ها
  ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات
 همكاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی
 انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری
 ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه
 در صورت تامین اعتبار اداره كتابخانه فرمانداری
 همكاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
 انجام امور سمعی و بصری فرمانداری
 تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشكلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
 تهیه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق
 حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشكلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق
 ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
  همكاری در زمینه تشكیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان
 تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف
  انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
 انجام سایر اموری كه در چارچوب برنامه های ارزیابی عملكرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارجاع می گردد
 دریافت برگه های تكمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذی ربط و تلفیق آن ها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذی ربط
همكاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملكرد دستگاه اجرایی و موسسات و سازمان های وابسته به آن
 اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملكرد و تكمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم
 همكاری و هماهنگی با شورای (یا كمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تایید امتیازات
 بررسی برگه های تكمیل شده و تایید آن ها بر اساس عملكرد واقعی توسط شورای (یا كمیسیون) تحول اداری
پیگیری و اجرای ارزیابی عملكرد دستگاه اجرایی ، موسسات و شركت های دولتی وابسته تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مقاطع زمانی تعیین شده
 نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملكرد در دستگاه اجرایی ، موسسات و شركت های دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
 انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملكرد و شاخص های مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادهای لازم
 
امور عمرانی و برنامه ریزی
 
• تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چهارچوب مسئولیت های وزارت كشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها
• پیگیری مسائل ترافیکی شهرستان و برگزاری جلسات مستمر در این خصوص
• برگزاری جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان
• بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان و ثبت در سامانه کنترل پروژه های عمرانی همچنین ارائه گزارش به مقامات مافوق
• برگزاری جلسات مستمر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان
• برگزاری جلسات مستمر کمیته سوخت و نظارت مستمر بر شرکت های توزیع مواد سوختی
• برگزاری مستمر جلسات مدیریت بحران شهرستان
• بررسی و مطالعه و همكاری در خصوص طرح های هادی و جامع شهرستان
• نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه
• همكاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح ها
• گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تاخیر در اجرای پروژه ها
• تشكیل جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان و پیگیری مصوبات
• پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهر
• بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء كمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت
• بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرداری ها برای استفاده از اعتبارات وزارت كشور همچنین طرح هایی كه از محل اعتبارات عمرانی انجام می گیرد
• انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
• بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبارات . مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تامین اعتبار
 

بازرسی و پاسخگویی به شكایات
 
• تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملكرد» اقدام كنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه
• بازرسی از عملكرد مدیران و كاركنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و كاركنان با ارباب رجوع
• تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملكرد واحدهای مختلف
• برقراری ارتباط با سازمان بازرسی كل كشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، كمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
• تجزیه و تحلیل عملكرد واحدها ، مدیریت ها و كاركنان بر اساس بازرسی های انجام شده
• كشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه
• آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همكاری واحد آموزش دستگاه
• اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملكرد كاركنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط
• دریافت شكایات حضوری و مكتوب مردم (مراجعین) از واحدها و كاركنان دستگاه
• بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شكایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاكی
• بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی كل كشور
• پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شكایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاكیان
• جمع بندی شكایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شكایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به گونه ای كه موجب كاهش شكایات مردمی گردد
• پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده
• پیگیری برای ارسال پاسخ به شاكیان

دفتر آمار برنامه ريزي و فناوري اطلاعات

 مطالعه و بررسي در زمينه فن‌آوري سخت افزاري، نرم‌افزاري و نوآوري‌ها و طرحهاي جديد به منظور ارتقاي سطح كارايي واحدهاي فرمانداري.
• برنامه‌ريزي به منظور پشتيباني، نگهداري و استفاده بهينه از امكانات، تأمين و تجهيز لوازم و وسائل نرم‌افزاري و سخت افزاري مورد نياز.
• اظهار نظر و ارائه نظرات مشورتي در مورد سيستمهاي طراحي شده با امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري.
• پياده سازي و نصب و راه‌اندازي سيستمهاي كاربردي محدود و نيمه‌گسترده.
• تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعلمهاي اجرايي به منظور بهره‌برداري كاربردي از نرم‌افزارها و تجهيزات رايانه‌اي.
• توسعه فراگير و همه جانبه سيستمهاي كاربردي فناوري اطلاعات و بررسي نيازها و تقاضاي دريافتي و ارائه خدمات لازم در اين زمينه.
• تحقق دولت الكترونيك ؛ و در حيطه وظايف حاكميتي فرمانداري، تهيه، طراحي و توسعه پورتال جهت ارتقاء بهره‌وري سيستمها و زير‌سيستمها. 
• پيش بيني و برنامه‌ريزي آموزشهاي تخصصي لازم در خصوص فناوري اطلاعات به منظور ارتقاء و افزايش مهارتهاي تخصصي كاركنان و بهره‌وري بهينه در اين زمينه با همكاري مركز آموزش.
• ارزيابي عملكرد و شناخت و سنجش پيشرفت فناوري اطلاعات در واحدهاي فرمانداري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات در شهرستان.
• تهيه، ساماندهي و بروز رساني سيستمهاي اتوماسيون اداري، انتخابات، اطلاع رساني و ساير نرم‌افزارهاي عمومي و اختصاصي در فرمانداري.
• ساماندهي و طبقه‌بندي بسته‌هاي نرم‌افزاري، سخت افزاري و هدايت يكپارچه در زمينه فناوري اطلاعات در مجموعه شهرستان.
• بررسي و رفع آسيب‌پذيريهاي نرم‌افزار و سخت افزار و سرويسهاي شبكه و پيش‌بيني‌هاي لازم در زمينه تمهيدات و حوادث غير مترقبه و ايمن‌سازي مجموعه سيستمهاي نرم‌افزاري و سخت افزاري.
• برگزاري همايشها، سمينارها و … در زمينه ارتقاء و انتقال دانش فناوري اطلاعات

سیاسی
 
تجزیه و تحلیل فعالیت فرمانداری در ارتباط با نیروهای مؤثر سیاسی در شهرستان(ائمه جمعه، نمایندگان احزاب،گروههای صنفی، گروههای فشار افراد منتقد)
ارتباط فرمانداری با ائمه جمعه در راستای جلب حمایت از دولت در قالب دیدارهای فرماندار با ائمه جمعه حداقل هر دو ماه یک بار
برنامه ریزی شرکت فرماندار با معاون فرماندار در مراسم نماز جمعه و حضور ائمه جمعه در جلسات رسمی رسمی و مراسم دولتی حداقل یک مورد در ماه
ارسال گزارش از مراسم نماز جمعه و ارائه تحلیل تبعات احتمالی آن (ارسال گزارش کامل نماز جمعه ها)
برنامه ریزی جهت شرکت نماینده در جلسات رسمی فرمانداری به دعوت فرمانداری(شورای اداری و....) حداقل ۶ مورد در سال(ملاک ارسال دعوتنامه(
برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات مشترک میان نماینده و فرماندار و دعوت نماینده (حداقل ۴ مورد در سال) تجزیه و تحلیل نحوه اعمال سیاستهای دولت در شهرستان
شناسایی تعداد شعب احزاب و تشکل های سیاسی ثبت شده در شهرستان (حداقل ۲ تشکل در سال)
برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مشترک از سوی فرمانداری با احزاب و تشکل های سیاسی در راستای تبیین سیاستهای دولت و بسترسازی لازم سیاسی (حداقل ۳ جلسه در سال)
برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مشترک از سوی احزاب یا تشکلهای سیاسی یا گروههای سیاسی وابسته به تشکل های سیاسی در راستای تبیین مطالبات و نظرات خود(حداقل ۳ جلسه در سال
برنامه ریزی جهت گردهمایی احزاب و تشکل های سیاسی (حداقل ۲ جلسه در سال)
بررسی و شرکت در جلسات سخنرانی فرماندار در جلسات رسمی در جهت تبیین سیاستهای دولت
برنامه ریزی جهت سخنرانیهای فرماندار در مجامع عمومی با هدف تبیین سیاستهای دولت(دانشجویی ،دانش آموزی ، صنفی ، سیاسی ) حداقل ۶ مورد در سال
برنامه ریزی جهت مصاحبه های فرماندار با مطبوعات محلی با هدف تبیین سیاستهای دولت (سالیانه حد اقل ۲ مورد)
موضع گیری های سیاسی درقبال انتقادات ، جریانهای سیاسی از سیاستهای دولت در قبال مسائل کشوری و منطقه ای و محلی بررسی نحوه عملکرد فرمانداری در خصوص سیاستگزاری محلی در سطح شهرستان
ارائه تحلیل به صورت ۳ ماهه (حد اقل ۴ مورد در سال)
بررسی و پیگیری مشکلات سیاسی بر اساس تحلیل های ارائه شده و ارائه پیشنهاد در جهت رفع آنها
ارائه تحلیل در خصوص اطلاعات و آمار کمی از مسائل سیاسی شهرستان نظیر تعداد احزاب ،مطبوعات یا تجمعات ۴ مورد در سال شناخت برنامه های در دست اقدام در خصوص وضعیت سیاسی شهرستان
تهیه و پیشنهاد طرحها و برنامه های مقابله با مسائل و بحرانهای سیاسی (حداقل ۴ طرح در سال)
بررسی و اقدام لازم در جهت اقتدار دولت و فرمانداری و وجود هماهنگی کامل بین همه نهادهای عالی
بررسی و شناخت و شکل گیری مسائل سیاسی موجود در شهرستان
بستر سازی لازم جهت مشارکت سازمانهای غیر دولتی در حل مسائل سیاسی (۳ مورد در سال )
بررسی نحوه برخورد با کارگران با مصادیق شناخت ،مشکلات،دیدار با نمایندگان آنان و جمع آوری آمار واحدهای تولیدی و صنفی در یک دوره زمانی (۲مورد در سال )
بررسی عملکرد فرمانداری در رابطه با اقلیتهای دینی و مذهبی ،با مصادیق شناخت مطالعات ،مشکلات و برنامه ریزی در یک دوره زمانی(۲دیدار در سال)
ایجاد هماهنگی و هدایت مؤسسات غیر دولتی بررسی عملکرد فرمانداری در ارتباط با هدایت و حمایت و اجرای مطلوب مصوبات مرتبط با مؤسسات غیر انتفاعی،صندوقهای قرض الحسنه،اتحادیه ها و انجمنهای صنفی(۴ مورد)
امور انتخابات
پیش بینی های دقیق امور اجرایی انتخابات
ایجاد هماهنگی های لازم به منظور برگزاری انتخابات تشکیل ستاد انتخابات شهرستان در موعد مقرر و معرفی به موقع رئیس و اعضای آن و تعیین کشیک و پاسخ به موقع به ستاد انتخابات استان و کشور (بر اساس برنامه زمانبندی)
انتخاب افراد واجد شرایط و مجرب جهت همکاری در پستهای مختلف انتخاباتی به منظور هماهنگی بیشتر و بهتر با هیأتهای اجرایی و نظارت و ستاد انتخابات
ایجاد هماهنگی لازم با سایر نهادها و ادارات به منظور دخیل ساختن آنها در بر گزاری انتخابات
ایجاد هماهنگی با هیأتهای نظارت به منظور تأمین نظر آنها در تأیید اعضای هیأتهای اجرایی (در چارچوب قانون) و عملکرد فرمانداری در مواقع بروز مشکلات
ایجاد شبکه ارتباطی به منظور برقراری ارتباط مستمر و سریع سایر مراجع با ستاد انتخابات در فرمانداری رعایت ظوابط قانونی و برنامه زمانبندی و اجرای به موقع فعالیتهای مشخص شده در قانون و ارسال به موقع گزارشات به ستاد انتخابات استان و کشور
برآورد خدمات و امکانات مورد نیاز به منظور برگزاری انتخابات با توجه به ویژگیهای اقلیمی شهرستان ( اعم از ترابری و لوازم اخذ رأی)
برآورد اعتبارات مورد نیاز برای برگزاری انتخابات و جذب این اعتبارات از محل های قانونی در نظر گرفته شده
برآورد و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از افراد واجد شرایط شهرستان اعم از نیروهای اجرایی و نمایندگان فرماندار
توزیع صحیح و مناسب اعتبارات مربوط به انتخابات بین حوزه های انتخابیه
تقسیم و توزیع نیروی انسانی و ابزار کار انتخابات ج: ثبت نام از داوطلبین نمایندگی ( انتخابات مجلس و شوراها)
بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از نظر شرایط عمومی با اخذ سوابق از مراجع ذیربط ظرف مهلت قانونی و تشکیل پرونده انتخابات آنها و ارائه آن به هیأت نظارت جهت بررسی نهایی (براساس برنامه زمانبندی)
برگزاری جلسات توجیهی نمایندگان فرماندار و هیأتهای اجرایی شعب اخذ رأی. ( ۳ جلسه توجیهی)
برگزاری جلسات توجیهی عوامل اجرایی و بخشداران.
اخذ گزارشهای مربوط به تخلفات نامزدها ، گروهها و نهادهای دولتی یا افراد عادی و مسوول در جریان تبلیغات انتخاباتی و ارسال به مراجع قانونی
اخذ گزارش در خصوص تنگناها و نواقص موجود در امر رأی گیری توسط بازرسین و اقدام به موقع جهت رفع آنها
اخذ گزارش در خصوص تخلفات احتمالی صورت گرفته در شعب اخذ رأی که برخورد به موقع و همزمان با وقوع تخلف از سوی نمایندگان فرماندار ، مجریان و مسئولین با آن صورت گرفته است.
برنامه ریزی جهت بازدید و بازرسی هیأتهای اجرایی و هیأت بازرسی انتخابات به منظور وصول اطمینان از برگزاری سالم انتخابات و هدایت مجریان
امنیت و صحت انتخابات - سرعت و دقت در گردآوری و محافظت آرا به هنگام انتقال به فرمانداری با توجه به ویزگیهای جمعیتی ، مساحت و شرایط ویژه جغرافیایی شهرستان - بررسی درصد آرا باطله نسبت به کل شهرستان - بررسی درصد صندوقهای ابطالی نسبت به کل صندوقهای شهرستان
تهیه چاپ و تکثیر جزوات آموزشی مربوط به قوانین و آیین نامه های اجرایی انتخابات با توجه به نیاز شعبات و مسوولین
دقت در درج آخرین تغییرات و اصلاحات در جزوات تکثیر شده
تکثیر و توزیع دستورالعملهای صادره از سوی ستاد انتخابات کشور و استان ، هیأت بازرسی انتخابات و سایر مراجع دخیل در امر انتخابات
پوشش تبلیغاتی مناسب توسط رسانه های محلی ، استانی ، شبکه های رادیو تلویزیون با پیشنهاد فرمانداری
برگزاری کنفرانسها ، سخنرانیها و مصاحبه های لازم با حضور مسوولین و اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت شهرستان به منظور آشناسازی مردم از جزئیات انتخابات ( تاریخ، روز، ساعت اخذ رأی، نحوه اخذ رأی، شرایط رأی دهندگان و....
تبیین اهمیت حضور مردم در صحنه انتخابات و دستاوردهای آن
استخراج نتایج هر انتخابات و تهیه جزوات مربوط
تهیه و تدوین جداول، نمودارها، آمار مستخرج از انتخابات به لحاظ بررسی شرکت کنندگان از نظر ویژگیهای سنی، شغلی، تحصیلی، اجتماعی و ... و آرا داوطلبان براساس گروههای ذکر شده از نظر کمی و کیفی و قیاس با سایر شهرستانها

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08

دیدار مردمی با فرماندار

ملاقات مردمی : روزهای دوشنبه

ساعات ملاقات : 9 لغایت 12   

نشانی : فارسان - میدان امام خمینی (ره) - بلوار شهید مطهری  

 شماره تماس : 03833227111

پیوندها







اوقات شرعی

آمار سایت

آنلاین ها
28
امروز
81
دیروز
96
هفته
97
ماه
42863